|   EN

Komunikat Nr 11/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie odstąpienia od czasowego ograniczenia funkcjonowania
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

W związku z rozporządzeniem MNiSW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (…) COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 911) oraz wytycznymi MNiSW w zakresie stopniowego znoszenia ograniczeń w działalności uczelni i instytutów PAN, odstępuje się z dniem 1 czerwca br. od czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża na zasadach, o których mowa w niniejszym komunikacie.

Zajęcia, które w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadzone były planowo, ale z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, prowadzone są w dalszym ciągu z wykorzystaniem tych metod i technik nie dłużej jednak niż do dnia 17 czerwca br. Dotyczy to również trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń tych zajęć, co określa Komunikat Nr 10/140/2020 Rektora AJP z dnia 14 maja 2020 r.

Zajęcia, które w okresie zawieszenia kształcenia na studiach nie mogły być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym laboratoria itp., prowadzone będą w formie tradycyjnej od dnia 1 czerwca br., nie dłużej jednak niż do dnia 15 lipca br. Zajęcia prowadzone w formie tradycyjnej, niezrealizowane do dnia 15 lipca br., z przyczyn niezależnych od prowadzącego, będą realizowane od dnia 1 września br., nie dłużej jednak niż do dnia 17 września br. Tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń tych zajęć może uwzględniać zasady określone w Komunikacie
Nr 10/140/2020 Rektora AJP z dnia 14 maja 2020 r.

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z prowadzącym przedmiot przeprowadza się, uwzględniając takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zakażania się przez ich uczestników tj. m.in. poprzez przeniesienie takich zajęć do odpowiednio większych pomieszczeń, zmniejszenie liczebności grup oraz ryzyka kumulacji zajęć w czasie. Dokładne terminy i formę realizacji tych zajęć określa dziekan, biorąc pod uwagę konieczność zachowania wszystkich rygorów sanitarno-epidemiologicznych i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim członkom wspólnoty AJP, a także uzgodnienia terminów zajęć z terminami ewentualnych egzaminów w równolegle toczącej się sesji egzaminacyjnej. Odpowiednio zmieniony plan zajęć koniecznych do odpracowania, dziekan podaje do wiadomości studentów najpóźniej do dnia 29 maja br.

W związku z wydłużeniem okresu prowadzenia zajęć, wprowadza się do organizacji roku akademickiego 2019/2020 w semestrze letnim dodatkowe terminy:

  1. II sesja egzaminacyjna:

          -  od dnia 18 września br. do dnia 24 września br.;

  1. II sesja poprawkowa:

         - od dnia 25 września br. do dnia 2 października br.;

  1. dla zajęć prowadzonych w formie tradycyjnej po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia tj. od dnia 1 czerwca br., termin wprowadzania ocen do protokołu elektronicznego:

        -  z zaliczeń upływa dnia 17 września br.,

        - po II sesji egzaminacyjnej upływa dnia 24 września br.,

        - po II sesji poprawkowej upływa dnia 2 października br.

W zakresie procedury składania prac dyplomowych zmienia się termin składania dokumentów, o których mowa w pkt 2 Komunikatu Nr 9/140/2020 Rektora AJP z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża, tj. termin do 31 maja br. wydłuża się do dnia 15 czerwca br. w przypadku czerwcowego albo lipcowego terminu egzaminu dyplomowego. Za przeprowadzanie procedury antyplagiatowej, w tym wykonywanie obowiązków promotora w zakresie wprowadzenia pracy dyplomowej do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, wskazania istotnych podobieństw wykrytych w ramach weryfikacji pracy w systemie oraz decyzji o zaakceptowaniu raportu z badania
i dopuszczeniu pracy do dalszej oceny itd. odpowiada dziekan.

Pracownik Zespołu Dziekanatów drukuje kartę obiegową studenta kończącego studia, którą poszczególne jednostki AJP wypełniają w obiegu zamkniętym, bez udziału studenta, za pośrednictwem poczty wewnętrznej. Wypełniona karta obiegowa wraca do pracownika Zespołu Dziekanatów przed przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego. Wypełniona  karta obiegowa jest warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów.

Ponadto w trosce o wspólne bezpieczeństwo, przy zachowaniu wszystkich rygorów sanitarno-epidemiologicznych, zobowiązuje się dziekanów odpowiedzialnych za realizacje zajęć wskazanych do odbycia na terenie lub poza terenem AJP w formie tradycyjnej, do stosowania zaleceń zawartych w piśmie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 maja 2020 r. pt.: Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach oraz wytycznych Zespołu ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego obowiązujących w AJP.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top