|       |  EN

Konferencje i seminaria

Współczesność i przyszłość coraz mocniej integrują m.in. ekonomia, kultura czy technologie. Potencjał kreatywny społeczeństw, organizacji jak i indywidualnych osób znajduje coraz większe zastosowanie w generowaniu  innowacyjnych idei, produktów i usług dla zaspokajania potrzeb nabywców, a także tworzenia nowych miejsc pracy.  Nowe produkty akceptowane przez rynek, to rezultat coraz częściej świadomej współpracy naukowców, inżynierów, logistyków, specjalistów zarządzania, marketingu, artystów, projektantów etc. Produkty i technologie przyszłości bazują na zrozumieniu oczekiwań nabywcy o coraz większych oczekiwaniach, zachodzących zmian społecznych,  koncepcji zrównoważonego rozwojuale i zastosowaniu licznych rezultatów postępu technologicznego.

Zgodnie z tą ideą w dniu 20 listopada odbyła się już po raz drugi ogólnopolska konferencja naukowa INNOVATICA II której celem była naukowa dyskusja wokół zagadnień podnoszenia konkurencyjności firm poprzez innowacje, pobudzanie kreatywności, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, osadzonych także w kontekście współpracy nauki i gospodarki wobec nowej perspektywy finansowana w latach 2014-2020, a także problematyki komercjalizacji wiedzy, czynników warunkujących generowanie i wdrażanie innowacji.

Konferencja, pod przewodnictwem naukowym Pani Profesor Ilony Walkowskiej, adresowana do studentów, naukowców i przedsiębiorców zebrała duże grono uczestników. W Radzie programowej konferencji znaleźli się przedstawiciele Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i przedstawiciele organizacji naukowych z zachodniej polski. Referaty i wyniki badań prezentowane podczas konferencji dotyczyły głównie aspektu innowacyjności w róznych aspektach fukcjonownia gospodarki a w nich między innymi ograniczenia rozwoju innowacyjności, kierunki wspierania wzrostu gospodarczego, uwarunkowania rozwoju gospodarczego czy europejskich korytarzy transportowych. 

Marcin Cywiński

W dniach 12-13 listopada 2014 roku w budynku nr 3 w Auli Rektorskiej przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim odbyła  się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem: Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie transgranicznym, pod patronatem Wojewody Lubuskiego Jerzego Ostroucha oraz JM Rektor PWSZ im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej.

Organizatorami Konferencji byli: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde,  oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Podczas sesji plenarnej oraz sekcji tematycznych można było wysłuchać wystąpień przedstawicieli środowisk naukowych  z Uniwersytetu Szczecińskiego ,Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, PNU im.Wasyla Stefanyka w Iwano_Frakiwsku ( Ukraina), Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, WSZR  Eberswalde, Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa w Humaniu ( Ukraina), AWF w Poznaniu oraz gospodarza Konferencji PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Przybyło również wielu gości spoza uczelni reprezentujących organy samorządu lokalnego a także zaprzyjaźnione
z nami instytucje jak Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim czy LOTUR

Konferencja na stałe wpisała  się w środowisko związane z turystyką w naszym regionie i co roku cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno uczestników jak i słuchaczy.

Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim , którzy uczestniczyli  w konferencji i zapraszamy do udziału
w przyszłych jej edycjach.

Joanna Kupczyk

W dniach 5 i 6 listopada 2014, Fundacja ProRegio z Poznania, w ramach projektu „Przedsiębiorczy naukowiec – kreator jutra”, który został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej", przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża przeprowadziła szkolenia z tematyki: „Transfer technologii” i „Ochrona własności intelektualne”. Szkolenia oprócz wiedzy teoretycznej uzupełnione zostały o praktyczne przykłady ukazujące proces transferu technologii i ochrony własności intelektualnej z perspektywy krajowej i zagranicznej. Na szkoleniach udostępnione zostały również broszury informacyjne udostępnione przez Urząd Patentowy RP – patrona honorowego projektu.

M.K.

 

     W ramach cyklicznych „Spotkań z Ekspertem” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim gościliśmy przedstawicieli Banku Pekao SA w Gorzowie Wielkopolskim. Prelegentami byli: Pan Grzegorz Samełko - Dyrektor II Oddziału Pekao SA, Pani Dagmara Łukasiewicz - Ekspert przy Dyrekcji Regionu, Pani Justyna Bocheńska – Dyrektor I Oddziału oraz Pani Anna Gaborek - Dyrektor Oddziału przy ulicy Fabrycznej.

   23 października 2014 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka. Organizatorem konferencji był Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Pracownią Analiz Gospodarczych Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddziałem Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wielkopolskim, a także Regionalnym Oddziałem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wielkopolskim.

W dniu 28.10.2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Fundacją ProRegio, odbyło się szkolenie pt. „Zarządzanie własnością intelektualną”.

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top