|       |  EN

 

 

1 września 2011 r. Zarządzeniem Rektora nr 40/0101/2011  powołano ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych.

Centrum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Kompetencyjnie i organizacyjnie podlega bezpośrednio Rektorowi Uczelni.

Podstawową jednostką organizacyjną Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych jest pracownia, która prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe w zakresie dziedziny będącej przedmiotem naukowych zainteresowań zespołu tworzącego pracownie. Obecnie w Akademickim Centrum Badań Euroregionalnych działają następujące pracownie:

 • Pracownia Analiz Gospodarczych;
 • Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa;
 • Pracownia Badań nad Samorządem Terytorialnym, Gospodarczym i Zawodowym;
 • Pracownia Badań nad Językiem Pogranicza;
 • Pracownia Badań nad Oflagiem II C Woldenberg – Dobiegniew;
 • Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi;
 • Pracownia Etnopedagogiki;
 • Pracownia Badań nad Literaturą i Czasopiśmiennictwem Pogranicza;
 • Pracownia Badań nad Polsko-Niemieckimi Kontaktami Językowymi.

 W ramach pracowni funkcjonujących w Akademickim Centrum Badań Euroregionalnych obecnie swoje badania prowadzi:

 • dwóch profesorów,
 • dziesięciu doktorów,
 • czterech magistrów.

Obsługę administracyjną zapewnia sekretariat Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych.

Pracownie wchodzące w skład Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych prowadzą badania w ramach reprezentowanych obszarów kształcenia. Badania naukowe zespołowe, autorskie i promotorskie obejmują w swoim zakresie nauki humanistyczne, ekonomiczne, matematyczne i techniczne. Ich wyniki będą prezentowane podczas przygotowywanych konferencji, monografii i prac zbiorowych przygotowywanych przez zespoły prowadzące badania naukowe.

Back to top