|   EN

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie Uchwały Nr 8/000/2020 Senatu AJP z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 zmienionej Uchwałą Nr 54/000/2020 Senatu AJP z dnia 24 listopada 2021.

Zapraszamy na studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

  • pierwszego stopnia - licencjackie (3 lata, 6 semestrów) oraz inżynierskie (3,5 roku, 7 semestrów)
  • drugiego stopnia - trwają 1,5 roku (3 semestry) lub 2 lata (4 semestry)
  • jednolite studia magisterskie - 5 lat (10 semestrów).

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie może podjąć osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacyjne ustalone przez Uczelnię.

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na poszczególne kierunki następuje wg ustalonych kryteriów, odrębnie dla:

  • kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. ,,nową maturę'', której wyniki podane są w %) oraz maturę międzynarodową - zał. nr 1 do ww. Uchwały Senatu,
  • kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. ,,starą maturę'', której wyniki podawano w formie ocen w zależności od skali ocen, np. celujący (przy skali ocen 1-6), bardzo dobry, dobry, dostateczny (przy skali ocen 2-5), mierny (przy skali ocen 1-6)) - zał. nr 2 do ww. Uchwały Senatu.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą kandydatom na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie określa zał. nr 4 do ww. Uchwały Senatu.

 

Studia drugiego stopnia może podjąć osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacyjne określone w załączniku nr 3 do ww. Uchwały Senatu.

 

KANDYDAT na studia:

1) rejestruje się na stronie internetowej uczelni www.ajp.edu.pl w systemie e-rekrutacja i wypełnia elektronicznie podanie na studia podając swoje dane osobowe i informacje o wynikach martury oraz ukończonej szkole średniej (login UID i hasło należy zapamiętać!),

2) wydrukowane podanie wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi składa (lub dostarcza drogą pocztową) w Punkcie Rekrutacyjnym w określonym terminie,

3) rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, które sporządzają listę przyjętych na kierunek, poziom i formę studiów,

4) o wynikach rekrutacji zostaje poinformowany na piśmie, jednocześnie informacja o przyjęciu na studia pojawia się na koncie wirtualnym w e-rekrutacja (dostęp po zalogowaniu wg IUD i hasła nadanego kandydatowi w chwili rejestracji - ZAPAMIĘTAJ!).

 

UWAGA! Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na niektóre kierunki studiów na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się poza systemem studiów.

Termin złożenia wniosku o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się - do 30 kwietnia 2021. Miejsce - sekretariat właściwego Wydziału.

Zasady, warunki i sposób potwierdzania efektów uczenia się określone są w Uchwale Nr 77/000/2019 Senatu AJP z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Akademii im. Jakuba z Paradyża.

 

Back to top