|       |   EN

            Okolice Gorzowa Wielkopolskiego leżały niegdyś w pobliżu granic lub wręcz na styku czterech wielkich zachodniosłowiańskich zespołów dialektalnych:  polskiego, łużyckiego, połabskiego i pomorskiego. Badania prowadzone w ramach pracowni skupiają się na tych właśnie obszarach dialektalnych, w głównej mierze na współczesnych gwarach kaszubskich, zachodnio- i  północnowielkopolskich oraz łużyckich.

            Podstawowymi celami naukowymi pracowni są:

  1. Badania terenowe na obszarze gwar kaszubskich, zachodnio- i północnowielkopolskich oraz łużyckich połączone z tworzeniem dźwiękowych korpusów gwarowych;
  2. Badania fonetyczne (w tym akustyczno-fonetyczne) i fonologiczne na podstawie ww. korpusów dźwiękowych;
  3. Badania nad wymarłymi gwarami okolic Gorzowa Wielkopolskiego w kontekście sąsiednich zespołów dialektalnych.

        W dalszej perspektywie celem pracowni jest wytworzenie ośrodka badań fonetycznych i dialektologicznych w Akademii.

         Badania o charakterze synchronicznym prowadzone w pracowni zakładają współpracę z ośrodkami naukowymi krajowymi (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski) i zagranicznymi (Instytut Łużycki, Instytut Historii Ludzkości im. Maksa Plancka w Jenie).

         Badania diachroniczne zakładają współpracę interdyscyplinarną (m.in. z historykami).

        Celem dydaktycznym jest w miarę możliwości organizacyjnych prowadzenie specjalistycznych zajęć z zakresu fonetyki (w tym fonetyki akustycznej), fonologii, dialektologii polskiej i słowiańskiej, sorabistyki i kaszubistyki lub włączenie elementów tych dziedzin do zajęć o charakterze ogólnym.

Back to top