|   EN

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

1) świadectwo dojrzałości w oryginale lub w odpisie lub kopia poświadczona notarialnie; kandydaci ze ,,starą maturą" świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej; absolwenci szkół średnich ukończonych za granicą lub legitymujący się dyplomem ,,matury międzynarodowej'' - dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, (kserokopia wraz z oyrginałem do wglądu),

2) podanie na obowiązującym w AJP formularzu,

3) trzy aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

4) dowód opłaty rekrutacyjnej,

5) dowód osobisty lub paszport do wglądu,

6) kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

1)    dyplom ukończenia studiów z suplementem, a w przypadku jego braku wraz z indeksem; absolwenci uczelni ukończonych za granicą dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu),

2)    podanie na obowiązującym w AJP formularzu,

3)    trzy aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

4)    dowód opłaty rekrutacyjnej,

5)    dowód osobisty lub paszport do wglądu,

6)    kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są dostarczyć:

·    dowód opłaty za elektroniczną legitymację studencką i indeks.

Back to top