|       |   EN

Zadaniem Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych jest współpraca z wieloma instytucjami działającymi na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu. Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych współpracuje też ze środowiskiem pracodawców i przedsiębiorców jak również z różnymi stowarzyszeniami. W ramach współpracy euroregionalnej Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych współpracuje m.in. z Euroregionem Pro Europa Viadrina, z Centrum Wychowania Środowiskowego Drei Eichen koło Buckow i inne.

 

Celem nadrzędnym rozwoju Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych jest przede wszystkim rozwój Centrum jako jednostki badawczej, która prowadzi badania w zakresie historii i kultury regionu i euroregionów, prawa i polityki, oświaty i wychowania, gospodarki i jej trendów rozwojowych oraz prognozowania zmian gospodarczych, kulturowych i edukacyjnych zachodzących w województwie lubuskim i na pograniczu polsko – niemieckim.

 

Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez następujące działania i przedsięwzięcia:

 •  integrację działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w             
 • dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami
 • europejskimi poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych i
 • ekonomicznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami
 • rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego krajów europejskich,
 •  prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • rozwinięcie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych, dydaktyki i
 • kultury,
 • inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek naukowych w    
 • międzynarodowych programach badawczych,
 • wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni,
 •  organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i
 • szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,
 • inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji
 • naukowych,
 • prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów,
 • pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum,
 • prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwa,
 • prowadzenie działalności promocyjnej poprzez działalność medialną, wydawniczą i
 • portal internetowy.

 

Wskazane najważniejsze działania i przedsięwzięcia są spójne  z założeniami rozwoju Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., które zawarte są w Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2011-2020 przyjętej Uchwałą Senatu nr 1/000/2011 w dniu 25.01.2011 r.

 

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych jest integralną jednostką organizacyjną Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkoploskim. Założenia zawarte w Strategii stanowią bazę dla dalszego rozwoju Uczelni i rozwoju akademickości w Gorzowie Wlkp. Nawiązując do Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020 wprowadzonej Uchwałą nr LXVII/1073/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 3 lutego 2010 r., s.87 przedstawione zostało Działanie 1: Ustanowienie powiązań kooperacyjnych Miasta z gorzowskimi szkołami wyższymi oraz uczelniami woj. lubuskiego, Szczecina, Poznania, Europejskim Uniwersytetem Viadrina (Frankfurt n. Odrą) oraz innymi instytucjami naukowo – badawczymi tych ośrodków – we wspieraniu przedsięwzięć ważnych z punktu widzenia strategicznego rozwoju Gorzowa, a będących elementem specyfiki zachodniego pogranicza Polski.

 

Działalność Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych przy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolski wpisuje się również w tą działalność.

Back to top